Szukaj

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego MINIMA.VINTAGE

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży prowadzonej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego MINIMA.VINTAGE prowadzonego przez Paulinę Gabrielyan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MINIMA CREATIVES PAULINA GABRIELYAN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5223173711, REGON: 384975540.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sklep Internetowy.
 3. Kontakt ze Sklepem odbywa się przez:
 1. adres sprzedawcy: ul. Odblask 8, 02-195 Warszawa
 2. adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT"

Zasady składania zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym może nastąpić:
  1. poprzez indywidualne konto klienta, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego;
  2. bez rejestracji (w tym wypadku Klient powinien podać swoje dane osobowe w celu wystawienia faktury oraz wysyłki towaru).
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz stanowi warunek do skutecznego złożenia i realizacji Zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Internetowym. Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „polityka prywatności” na stronie sklepu internetowego.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór dostępnego w Sklepie Internetowym produktu, dodanie go do „koszyka”, wciśnięciu opcji „zamawiam” i wybraniu jednego z dostępnych sposobów płatności.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany uprzednio adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz instrukcją dalszego postępowania dotyczącą płatności jeżeli wybrał opcję tradycyjnego przelewu bankowego. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 4. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Warunki płatności

 1. W zamian za zamówione produkty Klient uiści zapłatę, na którą składają się cena produktu oraz koszt dostawy, za pomocą niżej wymienionych płatności:
  1. płatność w systemie Shoplo Płatności obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A.

 1. Płatność powinna nastąpić bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dokonania Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sklep Internetowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w zakreślonym terminie, anuluje zamówienie.

Realizacja Zamówienia

 1. Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji wyłącznie po zaksięgowaniu na wskazanym przez Sklep Internetowy rachunku bankowym wpłaty w pełnej wysokości. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta i braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą mailową.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do wysłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji Zamówienia Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

Dostawa

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujący formy dostawy zamówionych produktów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
  2. do wskazanego przez Klienta Paczkomatu.

Koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa w całości Kupujący według następującego cennika:                            

-Kurier InPost 15pln                                                               

-Paczkomat InPost 12pln

Do wysyłanych produktów Sklep Internetowy dołącza dowód sprzedaży w postaci faktury w formie elektronicznej, wysłany na adres email podany przez klienta podczas składania zamówienia.

Czas dostawy zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia w produkcie wady innej niż opisana na stronie Sklepu Internetowego, Klient powinien zgłosić reklamowany produkt na piśmie lub drogą elektroniczną, poprzez opisanie niezgodności produktu z umową oraz określenie swojego roszczenia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu dostarczenia informacji o reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wyżej zakreślonym terminie, reklamację uznaje się za zasadną.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje etc.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 2. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien przesłać na adres Sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.                                 W celu otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać email z prośbą na adres: [email protected]
 3. Przesłany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania. Powinien zostać przesłany razem z firmową metką, pełnym opakowaniem oraz wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania pisemnego oświadczania wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zwrot otrzymanej płatności, obejmującej cenę produktu oraz koszt dostawy, następuje na rachunek wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Sprzedawcy.
 6. Koszt wysyłki obejmujący zwrot towaru ponosi Klient.
 7. Produkt należy odesłać na adres:

MINIMA VINTAGE

Paulina Gabrielyan

Ul. Jagiellońska 4/82

03-721 Warszawa

Tel: 537 794 574

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów, opisów produktów i ich zdjęć należą do właściciela Sklepu. Rozpowszechnianie oraz kopiowanie jakichkolwiek informacji znajdujący się na stronie Sklepu bez zgody właściciela jest zakazane.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu Internetowego będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. Za moment zmiany uważa się chwilę opublikowania nowych zapisów regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.